Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 93 Лекар: заболяване

Лексика

Трябва да отида на лекар
wŏ xū yào kān yī shēng 我需要看医生
Лекаря в кабинета ли е?
yī shēng zài bàn gōng shì mā 医生在办公室吗?
Не се чувствувам добре.
wŏ bù shū fu 我不舒服
Аз съм болен
wŏ bìng le 我病了
Имам болки в стомаха
wŏ wèi téng 我胃疼
Имам главоболие
wŏ tóu téng 我头疼
Гърлото ми ме боли
wŏ săng zi téng 我嗓子疼
Гади ми се
wŏ jué de ĕ xīn 我觉得恶心
Имам алергия
wŏ guò mĭn 我过敏
Имам диария
wŏ lā dù zi 我拉肚子
Аз съм замаян
wŏ yŏu diăn yūn 我有点晕
Имам мигрена
wŏ piān tóu tòng 我偏头痛