Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 87 Почивка: Имам нужда

Лексика

Имам нужда от разходка
wŏ xū yào chū qù sàn bù 我需要出去散步
Не ми е необходимо да гледам телевизия
wŏ bù xū yào kān diàn shì 我不需要看电视
Не ми е необходимо да гледам филм
wŏ bù xū yào kān diàn yĭng 我不需要看电影
Трябва да използвам компютъра
wŏ yāo yòng jì suàn jī 我要用计算机
Трябва да пресека улицата
wŏ yāo guò mă lù 我要过马路
Необходимо е да харча пари
wŏ yào huā qián 我要花钱
Трябва да го изпратя по пощата
wŏ yāo yóu jì tā 我要邮寄它
Трябва да стоя на линия
wŏ xū yào pái duì 我需要排队
Не е нобходимо да депозирам пари в банката
wŏ bù xū yào bă qián cún dào yín háng 我不需要把钱存到银行