Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 84 Плаж: внимавайте за обратно теглене на вълните

Лексика

Пясъчен плаж ли е?
hăi tān shàng shā zi duō mā 海滩上沙子多吗?
Има ли спасител?
nà li yŏu jiù shēng yuán mā 那里有救生员吗?
В какви часове?
jĭ ge xiăo shí 几个小时?
Безопасно ли е за деца?
duì xiăo hái lái shuō ān quán mā 对小孩来说安全吗?
Безопасно ли е да се плува тук?
zài zhè lĭ yóu yŏng ān quán mā 在这里游泳安全吗?
Можем ли да плуваме тук?
wŏ men néng zài zhè lĭ yóu yŏng mā 我们能在这里游泳吗?
Студена вода?
shuĭ liáng mā 水凉吗?
Безопасно ли е да се гмуркаме тук?
wŏ men zài zhè lĭ qián shuĭ ān quán mā 我们在这里潜水安全吗?
Има ли опасно обратно теглене на вълните?
zhè lĭ yŏu wēi xiăn de huí cháo mā 这里有危险的回潮吗?
В колко часа е прилива?
jī diăn zhăng cháo 几点涨潮?
В колко часа е отлива?
jī diăn luò cháo 几点落潮?
Има ли силно течение?
zhè lĭ yŏu hĕn qiáng de shuĭ liú mā 这里有很强的水流吗?
Как мога да стигна до острова?
wŏ zĕn yàng cái néng dào dăo shàng 我怎样才能到岛上?
Има ли лодка, която може да ни отведе там?
zhè lĭ yŏu chuán kĕ yĭ dài wŏ men qù nà li mā 这里有船可以带我们去那里吗?