Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 54 Из града: На бара

Лексика

Мога ли да ви почерпя едно питие?
wŏ kĕ yĭ qĭng nĭ hē yī bēi mā 我可以请你喝一杯吗?
Има ли такса влизане?
xū yào rù chăng fèi mā 需要入场费吗?
Една бира, моля
qĭng gĕi wŏ yī bēi pí jiŭ 请给我一杯啤酒
Бих искал чаша червено вино
wŏ xiăng yào yī bēi hóng jiŭ 我想要一杯红酒
Какъв вид бира?
nă zhŏng pí jiŭ 哪种啤酒?
Бяло вино
bái pú tao jiŭ 白葡萄酒
Имам нужда от едно питие
wŏ xiăng yào hē yī bēi 我想要喝一杯
Искаш ли да потанцуваш?
nĭ xiăng qù tiào wŭ mā 你想去跳舞吗?
Да, искам да танцувам
shì de wŏ xiăng qù tiào wŭ 是的,我想去跳舞
Аз не искам да танцувам
wŏ bù xiăng qù tiào wŭ 我不想去跳舞
Аз съм притеснен
wŏ hĕn dān xīn 我很担心
Не мога да намеря баща си
wŏ zhăo bù dào wŏ de bà ba 我找不到我的爸爸
Загубих се
wŏ mí lù le 我迷路了
Моля, изчакайте ме
qĭng dĕng dĕng wŏ 请等等我
Имам нужда от полиция
wŏ xū yào yī gè jĭng chá 我需要一个警察