Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 43 пътуване: Къде е багажа ми?

Лексика

Зона за получаване на багаж
xíng li lĭng qŭ chù 行李领取处
Лентов транспортьор
chuán sòng dài 传送带
Товарна количка
xíng li chē 行李车
Билет за получаване на багаж
qŭ xíng li de piào quàn 取行李的票券
Изгубен багаж
xíng li yí shī 行李遗失
Изгубени и намерени
shī wù zhāo lĭng 失物招领
Портиер
xíng li yuán 行李员
Асансьор
diàn tī 电梯
Преместване на пешеходна пътека
zì dòng rén xíng dào 自动人行道
Вход
rù kŏu 入口
Изход
chū kŏu 出口
Обмяна на валута
huò bì duì huàn 货币兑换
Автобусна спирка
gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站
Наемане на кола
qì chē zū lìn 汽车租赁