Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 18 Начин на употреба: Къде?

Лексика

Зад
hòu mian 后面
Пред
qián miàn 前面
До
páng biān 旁边
Първата врата в дясно
yòu bian dì yī gè mén 右边第一个门
При четвъртия светофар, завийте надясно
zài dì sì gè dēng chŭ yòu zhuăn 在第四个灯处右转
Разбирате ли ме?
nĭ míng bai wŏ de yì si mā 你明白我的意思吗?
Север
bĕi fāng 北方
Запад
xī fāng 西方
Юг
nán fāng 南方
Изток
dōng fāng 东方
Надясно
xiàng yòu biān 向右边
Наляво
xiàng zuŏ biān 向左边
Има ли асансьор?
yŏu diàn tī mā 有电梯吗?
Къде са стълбите?
lóu tī zài nă lĭ 楼梯在哪里?
В коя посока?
cháo nă ge fāng xiàng 朝哪个方向?
Втората врата в ляво
zuŏ biān de dì èr gè mén 左边的第二个门
На ъгъла завийте наляво
zài guăi jiăo chŭ xiàng zuŏ guăi 在拐角处向左拐