Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 3 Старт: Говорете по-бавно

Лексика

Говорете бавно
qĭng màn yī diăn shuō 请慢一点说
Аз не разбирам
wŏ bù míng bái 我不明白
Разбирате ли?
nĭ míng bai mā 你明白吗?
Разбира се
dāng rán 当然
Повторете, моля
qĭng chóng fù yī biàn 请重复一遍
Отново
zài yī cì 再一次
Дума по дума
zhú zì de 逐字的
Бавно
màn yī diăn 慢一点
Как произнасяте?
nĭ zĕn me shuō 你怎么说?
Какво означава това?
nà ge shì shén me yì si 那个是什么意思?
Какво ще кажеш?
nĭ shuō shén me 你说什么?
Имате ли въпрос?
nĭ yŏu wèn tí mā 你有问题吗?