Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 1 Старт: Здравейте

Лексика

Здравейте
nĭ hăo 你好
Добро утро
zăo shang hăo 早上好
Добър ден
xià wŭ hăo 下午好
Добър вечер
wăn shàng hăo 晚上好
Лека нощ
wăn shàng hăo 晚上好
Как сте?
nĭ hăo ma 你好吗?
Добре, благодаря
wŏ hĕn hăo xiè xie 我很好,谢谢
A Вие?
nĭ ne 你呢?
Добре дошли
huān yíng 欢迎
Това е един прекрасен ден
jīn tiān tiān qì hĕn hăo 今天天气很好
Приятен ден
zhù nĭ yú kuài 祝你愉快
Довиждане
zài jiàn 再见
Ще се видим по-късно
dāi huì jiàn 待会见
Ще се видим утре
míng tiān jiàn 明天见
Извинете
dă răo xià 打扰下
Мога ли да ви помогна?
yŏu shén me kĕ yĭ bāng zhù nĭ de mā 有什么可以帮助你的吗?