Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 18 Начин на употреба: Къде?

Лексика

Зад
Derrière
Пред
Devant
До
À côté de
Първата врата в дясно
Première porte à droite
При четвъртия светофар, завийте надясно
Tournez à droite au quatrième feu tricolore
Разбирате ли ме?
Me comprenez-vous?
Север
Direction Nord
Запад
Direction Ouest
Юг
Direction Sud
Изток
Direction Est
Надясно
À droite
Наляво
À gauche
Има ли асансьор?
Y a-t-il un ascenseur?
Къде са стълбите?
Où est l’escalier?
В коя посока?
Dans quelle direction?
Втората врата в ляво
Deuxième porte à gauche
На ъгъла завийте наляво
Au coin, tournez à gauche