Вымаўленне новых слоў Дыдактычныя карткі Так ці не Крыжыкі-нулікі Знайдзі пару Гульня на праслухоўванне

Кітайская :: Урок 101 Праца: Падача заявы на працу

Слоўнік

Шукаю працу
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Ці магу я ўбачыць Ваша рэзюмэ?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Вось маё рэзюмэ
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Ці ёсць каардынаты папярэдніх працадаўцаў, куды я магу звярнуцца для атрымання рэкамендацый?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Вось спіс маіх каардынатаў папярэдніх працадаўцаў
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Які ў Вас папярэдні досвед?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Як даўно Вы працуеце ў гэтай галіне?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 гады
sān nián 3年
Я выпускнік сярэдняй школы
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Я выпускнік каледжа
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Шукаю працу на няпоўны працоўны дзень
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Я хацеў бы працаваць поўны працоўны дзень
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Прапануеце Вы медыцынскую страхоўку?
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Так, пасля шасці месяцаў працы тут
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供