Вымаўленне новых слоў Дыдактычныя карткі Так ці не Крыжыкі-нулікі Знайдзі пару Гульня на праслухоўванне

Кітайская :: Урок 54 У горадзе: У бары

Слоўнік

Ці магу я купіць табе выпіць?
wŏ kĕ yĭ qĭng nĭ hē yī bēi mā 我可以请你喝一杯吗?
Ці есць тут уваходная плата?
xū yào rù chăng fèi mā 需要入场费吗?
Піва, калі ласка
qĭng gĕi wŏ yī bēi pí jiŭ 请给我一杯啤酒
Я хацеў бы кілішак чырвонага віна
wŏ xiăng yào yī bēi hóng jiŭ 我想要一杯红酒
Якое піва?
nă zhŏng pí jiŭ 哪种啤酒?
Белае віно
bái pú tao jiŭ 白葡萄酒
Мне трэба выпіць
wŏ xiăng yào hē yī bēi 我想要喝一杯
Ці хацелі б Вы танцаваць?
nĭ xiăng qù tiào wŭ mā 你想去跳舞吗?
Так, я хачу танцаваць
shì de wŏ xiăng qù tiào wŭ 是的,我想去跳舞
Я не хачу танцаваць
wŏ bù xiăng qù tiào wŭ 我不想去跳舞
Я непакоюся
wŏ hĕn dān xīn 我很担心
Я не магу знайсці майго тату
wŏ zhăo bù dào wŏ de bà ba 我找不到我的爸爸
Я страціў
wŏ mí lù le 我迷路了
Калі ласка, пачакайце мяне
qĭng dĕng dĕng wŏ 请等等我
Мне патрэбна паліцыя
wŏ xū yào yī gè jĭng chá 我需要一个警察
Дапамажыце!
jiù mìng 救命!