عربي اليابانية درس 16 مفردات اللغة

اليابانية :: درس 16. الاتجاهات: تعال هنا

loading

مفردات اللغة :: اليابانية عربي

chotto ma tte ちょっと待って
انتظر لحظة
koko de ma tte i te kudasai ここで待っていてください
انتظر هنا
watashi no nochi nitsuite ki te kudasai 私の後について来てください
اتبعني
kanojo ga otetsudai shi masu 彼女がお手伝いします
سوف تساعدك
douzo o hairi kudasai どうぞお入りください
أدخل
o suwari kudasai お座りください
اجلس / يجلس
kochira ni ki te kudasai こちらに来てください
تعالى/ تعالوا هنا
mise te kudasai 見せてください
/ اعرض لي الأمر ليأشرح